ตัวชี้วัด

1. บัญชียามีสัดส่วน ED:NED ไม่เกินกว่าที่กระทรวงกำหนด
2. อัตราความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา DUE
3. การจัดซื้อยาผ่านตัวชี้วัดที่กระทรวงกำหนด
4. อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีความเสี่ยงสูง
5. อุบัติการณ์เกิดแพ้ยาซ้ำ
6. ความคลาดเคลื่อนทางยา