นโยบาย

 คัดเลือกรายการยาและจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ และ ควบคุมติดตามความปลอดภัยด้านยา

เป้าหมาย

1. สร้างเสริมบัญชียาที่สมเหตุสมผล
2. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา

กระบวนการ

1. สร้างเสริมบัญชียาที่สมเหตุสมผล

1.1 มีเกณฑ์ในการพิจาราณาบัญชียาโรงพยาบาล
1.2 มีการทบทวนบัญชียาในโรงพยาบาล รายการสำรองยานอกเวลา รายการยาที่มีความเสี่ยงสูง รายการยาที่ต้องประเมินความเหมาะสม
1.3 มีการรายงานผลการจัดซื้อยาและแนวโน้มการใช้ยา

2. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา

2.1 กำหนดแนวทางเพื่อความปลอดภัยด้านยา
2.2 ติดตามตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยา

ตัวชี้วัด

1. บัญชียามีสัดส่วน ED:NED ไม่เกินกว่าที่กระทรวงกำหนด
2. อัตราความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา DUE
3. การจัดซื้อยาผ่านตัวชี้วัดที่กระทรวงกำหนด
4. อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีความเสี่ยงสูง
5. อุบัติการณ์เกิดแพ้ยาซ้ำ
6. ความคลาดเคลื่อนทางยา